Trevirke

Trevirke kan delast inn i tre kategoriar;
– Reint trevirke
– Malt og lakkert trevirke
– Impregnert trevirke

Trevirke som blir samla inn blir stort sett energigjenvunne. På gjenvinningsstasjonane blir trevirket grovsortert. Det er viktig at trevirket er mest mogleg reint og at trevirke med maling eller trykkimpregnering sorterast ut.

Impregnert trevirke er svært giftig og skal leverast som farlig avfall. Det som kan brukast igjen, til dømes europapaller, blir gjenvunne. Trevirket blir sendt til mottak der det blir kverna opp til flis, og noko blir pressa til pellets. Både flis og pellets er godt egna som brennstoff, og blir energiutnytta. Det meste av flisa blir eksportert, i hovudsak til Sverige og Finland.

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.