Retura Søre Sunnmøre AS er behandlingsansvarleg for handtering av personopplysningane dine som blir samla inn når du kontaktar Retura Søre Sunnmøre AS. Det rettslege grunnlaget for behandling av personopplysningar er førespurnaden og aksepten din av våre betingelser og dessutan ev. kjøp hos oss.

1. Kva for personopplysningar behandlar Retura Søre Sunnmøre AS?

 • Førenamn og etternamn
 • Adresse
 • Telefon
 • Epost
 • Firmanavn og org.nr
 • Kontaktperson

2. Kva vert personopplysningane brukte til?

Retura Søre Sunnmøre AS bruker personopplysningane for å handtere kundeforholdet ditt til oss. Vi kan bruke opplysningane dine til følgande føremål:

 • For å behandle førespurnader
 • Gjere synfaringar om ønskeleg
 • Ev. bestille varer
 • Ev. sende faktura
 • For å teste og forbetre systema vi nyttar for å tilby tenester
 • For å kunne kommunisere
 • For å ev. sende deg spørreundersøkelser

Informasjonen vi får vil bli brukt til å kontakta deg og vi vil berre innhente informasjon som er nødvendig for det aktuelle formålet det skal brukast til.

3. Utlevering av personopplysningar

Vi sel ikkje personopplysningar til marknadsføringsføremål til andre selskap. Vi kan berre dele personopplysningane dine i følgjande tilfelle:

 • Med tredjepartar, når bestilling omfattar varer som blir levert av tredjepart
 • Med tredjepartsleverandør som utfører oppgåver eller arbeid på våre vegne og etter instruksane våre
 • Med offentlege styresmakter eller etatar når det er påkrevd i hht lovgigning, rettsavgjerder eller rettskraftig vedtak frå styresmaktene

4. Kvar blir dei personlege opplysningane dine lagra?

Informasjonen din blir lagra i datasystemet vårt. Vi har god sikkerheit på dette og berre nødvendig personell har tilgang til aktuelle opplysningar.

5. Kva for rettar har du?

 • Du kan be om at vi slettar den personlege informasjonen din frå registeret vårt. Vi kan ikkje slette data som lova krev at vi beheld.
 • Du kan be om ein korrigering av informasjonen din viss du ser på den som feil.
 • Du kan be om kopi av den personlege informasjonen vi har om deg.