Avfallshandtering

Retura jobbar med berekraftig gjenvinning for eit miljø i balanse. Vi lever i eit overflødig materialistisk samfunn, der vår målsetning er å handtere så lite avfall som mogleg. Ei nærast umogeleg oppgåve, som vi må løyse i fellesskap. Derfor oppmodar vi alle våre kundar til gjenbruk så langt det let seg gjere. Gjenstandar du meiner er utdatert, kan andre ha stor glede av. Høyr med din lokale bruktbutikk eller frivillig organisasjon før du kastar.

Næringsavfall | Farlig avfall

Retura Søre Sunnmøre har konsesjon frå fylkesmannen for mottak, sortering og omlasting av næringsavfall, samt mottak og mellomlagring av farleg avfall. Alt vi samlar inn, skal handterast etter alle gjeldande reglar og krav frå myndigheitene, og i størst mogeleg grad gjenbrukas i ei eller anna form. 

Kompetanse på gjenvinning

Våre tilsette har derfor solid kursing og kompetanse på handtering av alle typar avfall. Mesteparten vert anten brukt til materialgjenvinning eller energiutnytting, medan det ein ikkje kan nytte vidare blir plassert i deponi.

Usikker på kva du treng og ynskjer kontakt med oss?

Ring oss eller ta kontakt via skjema her 

Send oss epost rss@retura.no eller bruk kontaktskjema.