TRYKK HER FOR SORTERINGSVEGLEIAR

Trevirke kan delast inn i tre kategoriar; rent trevirke, malt og lakkert trevirke og impregnert trevirke.

Trevirke som samlast inn blir stort sett energigjenvunne. På gjenvinningsstasjonene grovsorterast trevirket. Det er viktig at trevirket er mest mulig reint og at trevirke med maling eller trykkimpregnering sorterast ut.

Impregnert trevirke er svært giftig og skal leverast som farlig avfall. Det som kan brukast igjen, til dømes europapaller, blir gjenvunne. Trevirket blir sendt til mottak der det blir kverna opp til flis, og noko pressast til pellets. Både flis og pellets er godt egna som brennstoff, og blir energiutnytta. Det meste av flisa eksporterast, i hovudsak til Sverige og Finland.