Retura Søre Sunnmøre AS er ein totalleverandør av avfallshandtering, containerutleige, transport og rådgjeving.

Vi tilbyr tenester innanfor ordinært avfall og farleg avfall. Trenger du eller din bedrift tenester innanfor avfall eller transport så ta kontakt. Vi ønsker å vere din føretrekte leverandør med kompetanse, høg servicegrad og rask responstid. Vi skreddarsyr gode avfallsløysingar for deg og din bedrift. Vår kompetanse sikrar deg kostnadseffektive løysingar som er enkle å gjennomføre og gir god miljøgevinst. Vi står også til teneste for privatpersonar som treng å leige ein container eller har behov for andre tenestar i frå oss. Ikkje noko oppdrag er for lite eller for stort.

Retura Søre Sunnmøre vart skipa i 2004, er eit franchiseselskap i Retura Norge AS, og held til i Hovdebygda i Ørsta. Retura Søre Sunnmøre sitt føremål er å tilby miljøvennlege tenester og produkt innan avfallsbehandling, innsamling, sortering, bearbeiding og transport av avfall.

Våre tilsette har lang ekspertise innanfor avfallshandtering og har fokus på å gjere vegen mellom kunde og selskapet kort. Retura Søre Sunnmøre tilbyr tenester over heile Sunnmøre og delar av våre nabofylker/kommuner. Vi har óg samarbeid med Retura-avdelingar utanfor kjerneområdet og kan løyse oppgåver på tvers av regionar.

I ein bransje med stor og rask utvikling er det viktig for oss å drive etter gjeldande normer og reglar. Retura Søre Sunnmøre har konsesjon for mottak av både ordinært- og farleg avfall og er miljø- og kvalitetssertifisert i samsvar med ISO NS-EN 14001 og ISO NS-EN 9001. Vi i Retura implementerer også bærekraftsmål (FNs) og arbeider kontinuerleg for forbetringar. På eit eller anna tidspunkt vil vi alle verte påverka av berekraftsmåla.

 

Vår Miljø- og kvalitetspolitikk

Miljøpolitkk 

Retura har som slagord:  ”Eit miljø i balanse” og «Berekraftig gjenvinning over heile landet».

Som ein ledande leverandør av avfallstenestar til næringslivet er vi svært bevisst på vår rolle som ei miljøansvarleg bedrift. Vi arbeider kontinuerleg for at vår verksemd skal vere skånsom mot miljøet, forebygge ureining og å finne dei beste gjenvinningsarternativa for våre kundar.

Gjennom rådgjeving om avfallsløysingar og miljø, skal vi bidra til reduksjon av ureining. Våre planar og handlingar skal omhandle ressursoptimalisering og miljøeffektivitet. Retura Søre Sunnmøre AS skal vere ein pådrivar ovanfor våre kunder for at dei skal oppnå sine miljømål.

Ved å være sertifiserte etter ISO 9001 og 14001 forpliktar vi oss til å kontinuerlig jobbe for forbetringar.

Vi skal jobbe aktivt for et miljø i balanse, og alle våre aktiviteter skal være basert på våre kjerneverdiar (REINT) som er Redeleg, Energisk, Imøtekommande,  Nær og Trygg.

Retura sitt bidrag

Retura har mange dyktige og kunnskapsrike medarbeidare med brei erfaring innenfor miljø- og HMS-arbeid.

Retura er i tillegg involvert i ulike konkrete miljøtiltak slik som eksempelvis strandryddingsprosjekter, årlege bygderyddingsaksjon og sponsing av lokale miljøprosjekter.

Retura har ei sterk lokal forankring, og bidreg til mykje positivt i lokalsamfunnet. Blant anna sponsar vi fleire idrettslag, grendalag og andre lokale organisajsjonar. Vi driv med miljørådgjeving for våre kunder for å få auke fokus på kildesortering og materialgjenvinning.

Retura Søre Sunnmøre AS si erfaring med avfall og vårt samarbeid med Retura Norge AS skal gjere oss til den beste samarbeidspartnar på avfallshandtering både lokalt og sentralt. Retura Søre Sunnmøre forplikter seg til å drive i samsvar med denne politikken til ei kvar tid.

Kvalitetspolitikk

Retura Søre Sunnmøre AS:

–    Skal levere produkt/tenester til avtalt tid og til avtalt pris til alle sine kundar
–    Skal levere produkt/tenester i samsvar med interne og eksterne lover og krav
–    Skal levere produkt/tenester i samsvar med Retura Søre Sunnmøre AS sine miljø- og kvalitetssystem.
–    skal tilby sine kundar dei beste løysingane for optimal gjenvinningsgrad og vidareforedling av avfall.
–    skal gjennom bruk av avfallsplanar og rådgjeving tilpassa den enkelte bedrift/ kunde fokusere på optimal avfallshandtering.

 

02_flyfoto_vor_org