Har du farleg avfall? Då er du sikkert også klar over det store ansvaret dette inneber.

Farleg avfall er avfall som ved uforsvarleg handtering kan påføre menneske, dyr og natur stor skade. Spillolje, løysemiddel, syrer, lut og malingsrestar er eksempel på farleg avfall. Farleg avfall må ikkje blandast med anna avfall, tømast i sluk, eller etterlatast i naturen.

Retura Søre Sunnmøre garanterer trygge avfallsløysingar som tek vare på miljøet og oppfyller myndigheitene sine krav.

 

EKSEMPLER PÅ FARLEG AVFALL VI HANDTERER: