TRYKK HER FOR SORTERINGSVEGLEIAR

     EE – AVFALL                    KABLER

EE-avfall er alle produkter som bruker eller leiar straum – anten det er frå strømnettet eller frå batteri. EE-avfall skal leverast på gjenvinningsstasjonen eller kunden kan få satt ut behaldar/container som vi henter inn når den er full. Kabel sorteres for seg sjølv dersom det er litt mengder.

Etter at EE-avfallet er levert direkte til gjenvinningsstasjonen, eller i bahaldar/container, fraktast det til næraste mottaksanlegg. EE-avfall består av mange forskjellige typer produkt og må derfor for det meste sorterast manuelt. På mottaksanleggene skrur ein frå kvarandre og sortera dei ulike delene. Mykje av EE-avfallet inneheld stoff som er miljøskadelige. Disse må hentast ut slik at dei blir behandla på ein forsvarleg måte.

Etter at materialene har blitt grovsortert, sendast dei videre. Kor dei blir sendt er avhengig av kva prosess dei skal gjennom. Her kan vi skille mellom miljøsanering og vidareforedling. Metallet sendast til smelteverk i Norge eller Sverige. Plasten går anten til energiutnytting eller til materialgjenvinning.